اردبیل و ظرفیت های گردشگری

نشریه ندای ساوالان در آخرین شماره خود مطلبی به قلم رضا کریمی منتشر کرده است که در آن به ظرفیت های گردشگری استان اردبیل پرداخته شده است.   امروزه صنعت توریسم در کشورهای توسعه یافته نقش مهمی در ارز آوری داشته و به یک فرهنگ قابل توجه تبدیل شده است در واقع می توان به […]